Contact The Nicholas Alahverdian Center | Կապվեք Նիկոլաս Ալահվերդյան կենտրոնի հետ

The Nicholas Alahverdian Center
ՆԻԿՈԼԱՍ ԱԼԱՀՎԵՐԴՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Fill out the form below and we will reply to you soon as possible. Our staff and volunteers work part-time, so please allow 24-48 hours for a reply to your message. Thank you.

Լրացրեք ստորև բերված ձևաթուղթը և մենք ձեզ կվերադառնանք որքան հնարավոր է շուտ: Մեր աշխատակիցներն ու կամավորները աշխատում են կես դրույքով: Հնարավոր է մի քանի օր տևի ձեր հաղորդագրությունը վերադարձնելու համար: Շնորհակալություն.

Note to those seeking personal advice on dealing with DCYF

Please take notice – we have been receiving numerous requests from individuals and families to assist or intervene with cases involving the Rhode Island Department of Children, Youth & Families (DCYF). We cannot advocate for you with staff in the Department or in any court. Our work is within the legislative branch, not with the executive or judicial branches of governments. We cannot stress the importance of the one suggestion we can give reached by decades of experiences of the late Mr. Alahverdian and so many other parents and children: do not try to turn your cause into one of activism. Hire a good lawyer or attorney in your jurisdiction) that focuses in family law. The executive and legislative branches are not equipped to help you deal with personal cases. Hire a skilled family law attorney and allow them to work with the judiciary to come to a swift resolution. While it may be costly it is the quickest way to regain custody of your children or gain access to visitation rights or whatever your personal mission may be. This is all we can say on matters of a personal nature where those who contact us seek advice in dealing with the DCYF. Thank you.